Reparatievoorwaarden Maas Elektra

 1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden de door de reparateur geconstateerde gebreken hersteld.
 2. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal -en (terug)bezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend -en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.
 3. Op verzoek van de client geeft de reparateur schriftelijk een prijsopgave, alsmede een opgave van de reparateur.
 4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan bij de prijsopgave, dan wordt aan de client gevraagd of hij het artikel voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de client.
 5. De client kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de reparateur en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. De reparateur stelt vervolgens het goed weer ter beschikking aan de client in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
 6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt, binnen de opgegeven tijd, dan wordt de client hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze de reparateur niet houden aan de opgegeven reparatietijd.
 7. Voor een ter beschikking gesteld toestel zal een aparte tussen client en reparateur gesloten overeenkomst van kracht zijn.
 8. Indien daarover niets anders is dan afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op verzoek vooraf van de client stelt de reparateur de vervangen onderdelen, met uitzondering van gebruikte onderdelen, ter beschikking van de client.
 9. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 10. De reparateur is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het artikel, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door, tot aan de ter beschikkingstelling aan de client.
 11. Na de reparatie ontvangt de client een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.
 12. De reparateur geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op die reparatie en op de daarbij gebruikte onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het artikel aan de client. Op schoonmaak – c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 13. Bij opnieuw optreden van het gebrek binnen de garantietermijn, doet de reparateur een opgave van de prijs van de nieuwe reparatie.
 14. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorafgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 15. Besluit de client af te zien van het opnieuw repareren, dan wordt het voor de voorafgaande reparatie in rekening gebrachte arbeidsloon onder aftrek van de op de reparatiebon vermelde onderzoekskosten aan de client gerestitueerd.
 16. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorafgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de client doorberekend.
 17. Na de hernieuwde reparatie begint de in artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.
 18. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen door de reparateur, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, aan de client dat het artikel gereed is, de client gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het artikel op te halen, is de reparateur gerechtigd dit artikel te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het factuurbedrag en op de verkoop vallende kosten.

De reparatievoorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK te Eindhoven.